Loading..

Hướng dẫn cấu hình và thực hiện ký số Hệ thống báo cáo VNPT - LRIS 1 0

Hướng dẫn cấu hình và thực hiện ký số Hệ thống báo cáo bộ ngành địa phương, VNPT - LRIS.

Mời Anh/Chị xem video hướng dẫn.

Video
** The time is base on America/New_York timezone